Φωτοβολταϊκά

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στην χώρα μας που αποτελεί μία από τις πιο προικισμένες περιοχές τόσο σε ηλιακή όσο και σε αιολική ενέργεια, οι εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξασφαλίζουν αφορολόγητο εισόδημα και αποσβένουν την αξία της επένδυσής τους σε 4 μόλις χρόνια.

Posted in:

Leave a Comment (0) ↓